Ta zaktualizowana wersja naszej Polityki prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony domus.info.pl.

2. Administratorem danych osobowych jest DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Spółka Jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003293, posiadającą numer NIP: 652–000–71–06 i numer REGON: 003466561, zwaną w dalszej treści „ADO”

§ 1 Sposób zbierania danych

1. ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) wysłania do nas wiadomości z formularza kontaktowego

b) złożenia zamówienia telefonicznie.

3. W przypadku wysłania do nas wiadomości z formularza kontaktowego, Klient podaje jedynie adres e-mail.

Opcjonalnie w treści wiadomości może podać dane szczegółowe

c) imię i nazwisko;

d) nazwę firmy (jeżeli dotyczy);

e) numer telefonu.

4. W przypadku składania zamówienia telefonicznie, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

5. W przypadku Przedsiębiorców, wymieniony wyżej zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) nazwę firmy Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

6. Podczas korzystania ze Stron Internetowych mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

§ 2 Sposób wykorzystywania zebranych danych

1. Dane Klientów wykorzystywane są w celu kontaktu z Klientem, realizacji zamówienia oraz utworzenia indywidualnego konta w systemie sprzedażowym celem wystawienia dokumentu oferty, dokumentu zamówienia lub dokumentu sprzedaży.

2. W przypadku dokonania zakupu z wysyłką, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmie kurierskiej DHL

DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa
NIP 951-241-77-13, REGON 365170883
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000631916, kapitał zakładowy 21.479.000 zł

b) firmie kurierskiej InPost

InPost Express Sp. z o.o.

ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków
NIP 679-310-80-59, REGON 360781085
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759

c) firmie kurierskiej InPost Paczkomaty

InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków
NIP 679-308-13-95, REGON 122552587
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380

c) Poczcie Polskiej

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 30-552 Warszawa
NIP 525-000-73-13, REGON 010684960
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

DialCom24 Sp. z o.o. (Agent Płatniczy)

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł,

właścicielowi systemu autoryzacji i rozliczeń Przelewy24 w ramach której

PayPro SA (Agent Rozliczeniowy)

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Firstdata Polcard Payezzy, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

First Data Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
NIP 526-02-10-429, REGON 012873434
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

PayPal Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
NIP 525-240-64-19, REGON 141108225
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372

§ 3 Dostęp do danych osobowych i stosowane zabezpieczenia

1. Dane osobowe za pośrednictwem stron internetowych ADO są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej mają jedynie uprawnieni pracownicy

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Sposób wykorzystywania zebranych danych”.

4. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych poprzez zgłoszenie takiego wniosku do ADO.

§ 4 Pliki cookies, adres IP

1. ADO używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki cookie (popularne „ciasteczka”) są to pliki zapisywane na urządzeniu (np. smartfon, tablet, komputer), na którym zainstalowana jest i używana przeglądarka internetowa służąca do przeglądania strony internetowej (jeżeli pozwala na to przeglądarka).

2. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas po którym wygasa oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk.

3. Przeglądając witrynę użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Dzieje się to przez zezwalanie na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.

4. W ramach witryny stosuje trzy zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne”, „stałe” oraz „administracyjne”.

a) Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny ADO lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b) „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika witryny ADO ustawień.

c) „Administracyjne” pliki cookie służą identyfikacji administratora sklepu.

5. W ramach witryny wykorzystuje pliki cookie wewnętrzne wyłącznie dla celów:

a) identyfikacji administratora sklepu (administracyjne),

b) zbierania anonimowych informacji służących do obliczania statystyk odwiedzin serwisu oraz badania sposobu przeglądania stron

c) identyfikacji internauty w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

6. W przypadku nie wyrażenia przez użytkownika zgody na używanie plików cookie („ciasteczek”) użytkownik powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej bądź zaprzestać przeglądania stron internetowych ADO. W celu wyłączenia obsługi plików cookie („ciasteczek”) należy zmienić konfigurację używanej przeglądarki internetowej. Można to wykonać korzystając z instrukcji obsługi użytkowanej przeglądarki bądź korzystając z informacji podanych na stronach Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie). W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie korzystanie ze stron internetowych ADO będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

7. ADO może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową ADO przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez ADO przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu stron internetowych ADO, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści stron internetowych ADO.

8. Storna zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

9 . Tożsamość użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookie.

10. Pliki cookie na stronie nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Jako Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy ADO lub newsletter ADO obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności i Coockies prosimy kierować na adres: ado@domus.info.pl.

+48 32 215 28 50

domus@domus.info.pl

ul. Zielona 9a

43-502 Czechowice-Dziedzice

Pon-Pt: 7:30 - 16:00

Sobota: 8:00 - 12:00

Niedziela nieczynne